அவன் வருவான்!!!

குறிஞ்சியில்
கான மயில் ஆட சந்தனம் மனக்க அம்மரத்தின் வேரை ஒட்டி ஓடும் அருவியின் அழகும் ஆளை மயக்கும்

முல்லையில்
மானாட பசு ஓட அந்த முல்லை தோட்டத்தை சுற்றி மாலைப் பொழுதில் உலா வந்தன முயல் குட்டிகள்
எனினும் இவ்வோசைகளை மறக்கும் வண்ணம் பாய்கிறது காட்டாறு

குறிஞ்சியின் மயில் ஒரு பக்கம் இருக்க முல்லையின் முயல் ஒரு பக்கம் இருக்க
நடு நிலமாம் வழிப்பறியின் வாழ்விடமாம் பாலையில் மங்கை நீ இருக்க

உன் முகம் கான கானகம் கடந்து வருவான் தலைவன்
உன் மனதை சூறையாடி செல்ல வருவான் செல்வன்

பாவை நீ பாலையில் இருக்க பாலை தான்
மயிலும் மானும் குறிஞ்சியும் முல்லையும் மருதமும் நெய்தலும்
பாலையின் பாவையே மல்லிகை மங்கையே பொறுத்திடுக
அவன் வருவான். விரைவில்.

What do you feel about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s