அவள்

அவள்

நித்தமொரு நினைவாக என் நித்திரையில் நுழைபவள் அவள்

என் நெஞ்சென்ற நித்தியத்தில் நித்திலம் அவள்

என் பிணி தீர்க்கும் நித்திகப்பூ அவள்

என்னவள் அவள் !


நித்தம் – தினமும்
நித்திரை – தூக்கம்
நித்தியம் – கடல்
நித்திலம் – முத்து
நித்திகம் – தூதுவளை


 

One Comment Add yours

  1. Nidhiya Siva says:

    Really good one. Learnt some new tamil words with meaning..

    Like

What do you feel about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s