மழை

பார்த்த நாள் முதல் உளம் நனைக்கும் அடை மழை
அன்று முதல் என் நெஞ்சில் விடா மழை

மகிழ்ச்சியில் எனை நனைக்கும் பெருமழை
சின்னஞ்சிறு சிரிப்பில் உளம் மயக்கும் பூமழை

கனல் பார்வையில் கண்டால் கனமழை
பரிவோடு பார்த்தால் பனிமழை

உயிரை உரிஞ்சும் குருதி மழை
என் இளமையை பாழாக்கிய அமில மழை

முகில் தந்த முகிற்பேழ் மழை
மனம் மயக்கிய மோக மழை

வருடம் ஒருமுறை வரும் பருவ மழை அல்ல
வருடமெலாம் எனை வருடும் அழகு மழை

வடக்கின் வாடையல்ல அவள்
தெற்கின் தென்றல்…

What do you feel about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s